برخی از مشریان کیان صنعت

دستگاه خریداری شده

کاترال ایماش

نام شرکت
PSM 280 ایماش پترو انرژی خلیج فارس
۲۸۰ PLC ایماش مهسان پویا
CAR 400 ایماش پمپ های صنعتی ایران
PAR 350 PLC ایماش کارگاه کریمی
PAR 350 M ایماش دنده کار ماشین
PAR 350 ایماش شرکت تولیدی رحمتی
PAR 350 ایماش پارس فولاد اهواز
PAR 350 ایماش پارس فولاد سهند
CSM 800ایماش سیلندر سازی
CSM 800 ایماش فولاد کبکان
Par 180ایماش کارگاه عسگری
Par 180ایماش ایفا صنعت غرب
PAR 280ایماش قطعه سازان زاگرس
Par 280ایماش کاکا صنعت سبز
Par 280ایماش کاویان دروگر
Par 280ایماش فخر سینا
PSM350ایماش ماموت
PAR 320ایماش کارگاه موسوی
PSM 220-330ایماش یزد استیل
PSM 220-330ایماش آبتین
PAR 350ایماش آراتک
PAR 350 ایماش آبتین
PAR 350 ایماش فولاد ماهان
PAR 280ایماش تجهیزات گسترش دانا
PAR 550ایماش نیک سخن
۵۵۰ بکامک اتومات ایران نورگیر
۳۵۰ کارمتال تجهیزات گسترش دانا
۲۸۰ بکامک اتومات واریان تراش
دستگاه های ساخت کیان صنعت
کیان صنعت ۲۲۰ سبلان خودرو
کیان صنعت ۲۳۰ یراق صنعت جم
کیان صنعت ۲۳۰ نیکوبین
کیان صنعت ۳۰۰ سازه صنعت البرز
کیان صنعت ۳۲۰ فن آوران فرم
کیان صنعت ۳۵۰ کارگاه کریمی
کیان صنعت ۳۵۰ قربانی
کیان صنعت ۱۸۰ کارگاه نوری
کیان صنعت ۲۲۰ اتومات شرکت استوار
دستگاه های ایرانی
خیری ۲۲۰ کارگاه تولیدی اتابکی
سلوکی ۸۰۰ آقای امیدی
۲۲۰ خیری تجهیزات گسترش دانا
۳۰۰ طاهری صنایع چرخ یاوری
۳۰۰ کیان صنعت

 

سلیمی