انواع تیغه

ابتدای روند تولید تیغه اره نواری، بر اساس معیارهای مهندسی و فنی معین می شود تا مسیر کلی رسیدن به کالای نهایی درجه یک مشخص گردد. بعد از آماده شدن قسمت های اولیه تیغ اره نواری، بر روی بخش اصلی تیغه ها پوشش هایی قرار داده می شوند که قدرت برش پیوسته و طول عمر تیغه را افزایش می دهند. تیغ اره های آلمانی هرمس و سیموندز با بکارگیری تکنولوژی های جدید ساخته می شوند و روش های نوینی برای ارتقای  مقاومت و کارایی دندانه ها شده است.