برشکاری قطعات اهنی و غیر اهنی

قطر قطعه کار 450 mm

جنس : استیل نگیر

برشکاری : پولک 30 mm