تیغ اره کمانی

18 دندانه

ایرانی

مارک Toos

300 mm

بی متال