دستگاه اره نواری

فروش ویژه

دستگاه ۱۱۰۰ ×۷۰۰

همه قسمتها برقی و کم استحلاک