دستگاه اره نواری Doall 280 امریکا

-سیستم دستی

-نوع گیره دستی

-سفت کت تیغه دستی

-تعداد ستون 1

-تعداد گیره 2