دستگاه طولی بر

دستگاه طولی بر کوچک به ابعاد برشی 500*500*2000 میلیمتر